Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Article 1 – BY VP B.V.

Geregistreerd kantoor: KVK Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer: 83469494
Email: [email protected]

Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de verkoop op afstand van consumentenproducten en/of diensten doet.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Middelen voor communicatie op afstand: een medium dat kan worden gebruikt voor het aangaan van een overeenkomst, zonder fysieke nabijheid van de consument en de ondernemer, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het door de verkoper of dienstverlener (handelaar) georganiseerde systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Afkoelperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Dag: kalendar dag.
Transactie op lange termijn: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de aanbieding en/of afnameverplichting over een langere periode wordt gespreid.
Opslagmedia voor gegevens op lange termijn: alle middelen waarmee de consument of handelaar alle informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van die informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasbaarheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument en op elk aanbod van de ondernemer.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Indien het niet mogelijk is de algemene voorwaarden vooraf beschikbaar te stellen, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de consument kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat deze op verzoek kosteloos en zo spoedig mogelijk worden toegezonden aan de consument. De tekst van deze algemene voorwaarden kan tevens langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt, op zodanige wijze dat deze door de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument, al dan niet langs elektronische weg zullen worden bezorgd.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden bepaalde product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het contract

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6 van dit artikel.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument de mogelijkheid krijgt om elektronisch te betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht. De ondernemer zorgt in dit kader voor een veilige webomgeving.

4. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten, is het bepaalde in paragraaf 4 slechts van toepassing op de eerste levering.

5. De handelaar mag (uiteraard binnen de grenzen van de wet) informatie inwinnen over het vermogen van de consument om zijn verbintenissen na te komen, evenals alle feiten en factoren die relevant zijn voor een overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: – het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
– de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
– de gegevens zoals vermeld in artikel 5 paragraaf 3, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
– vóór de uitvoering van het contract.
– de informatie die overeenkomt met garanties voor consumptiegoederen en service na verkoop.
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
– het adres van de ondernemer waar de consument terecht kan voor het indienen van klachten.

Artikel 5 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt de ondernemer dit uitdrukkelijk.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/de dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt, zijn deze afbeeldingen waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, waarvan voor de consument direct duidelijk kan zijn dat het om vergissingen of fouten gaat, binden de ondernemer niet.

3. Bij een aanbod geeft de ondernemer bij de aanvaarding van het aanbod duidelijk aan wat de rechten en plichten van de consument zijn. Belangrijk daarin zijn:
– de prijs inclusief belastingen.
– indien van toepassing, de bezorgkosten.
– leverings-, betalings- of uitvoeringsprocedure van het contract.
– de manier waarop de consument informatie kan inwinnen over handelingen die hij niet nodig heeft voor het sluiten van de overeenkomst, evenals – de manier waarop hij deze handelingen kan corrigeren vóór het sluiten van de overeenkomst.
– mogelijke talen, waaronder Nederlands, waarin de overeenkomst wordt aangegaan.
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een langlopende overeenkomst of een overeenkomst, daaronder begrepen doorlopende of periodieke levering van producten of diensten.
– of het herroepingsrecht van toepassing is.
– indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de consument deze kan raadplegen.
– de prijs voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek op afstand.
– communicatie wordt berekend op een andere grondslag dan die van de servicekosten.
– termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarvoor de prijs zal worden gehonoreerd.

Artikel 6 – De prijs

1. Alle prijzen van de aangeboden producten of diensten zijn inclusief BTW. Verborgen kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of bezorgkosten zijn in geen geval toegestaan. Indien deze kosten van toepassing zijn, dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. Bij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, kan de ondernemer in afwijking van het vorige lid producten/diensten met variabele prijzen aanbieden, mits de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod aangeeft. dat de prijzen kunnen variëren en dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.

4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij de ondernemer dit heeft bedongen, deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden in geval van prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de op die dienst betrekking hebbende bescheiden.

2. Bij wanbetaling of wanbetaling van de consument mag de ondernemer, tenzij wettelijke beperkingen gelden, de eventueel gemaakte redelijke kosten bij de consument in rekening brengen, mits de consument hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.

3. Het is toegestaan te onderhandelen over een voorschot van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van die bestelling of dienst voordat de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het door of namens de consument gekochte product.

2. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag hij het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en het verpakkingsmateriaal en alleen op een manier zoals hij dit product zou behandelen in een fysieke winkel. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

3. De consument is alleen aansprakelijk voor schade aan het product als deze het gevolg is van een behandeling die niet in overeenstemming is met paragraaf 2.

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij dienstverlening

1. Bij levering van diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van de aanvang van de overeenkomst.

2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 10 – Kosten bij herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt hem maximaal het bedrag van de retourkosten in rekening gebracht.

2. Indien de consument betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan door een ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

– die snel bederven of verouderen.
– die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd.
– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
– voor kopieën van kranten en tijdschriften.
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
– die uiteraard van persoonlijke aard zijn.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk:

— bij weddenschappen en loterijen.

– bij diensten waarvan de levering, met uitdrukkelijke instemming van de consument, is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
– met betrekking tot vervoer, vervoer, restaurantbedrijf, logies of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum gedurende een bepaalde periode.

Article 12 – Long-term transactions

1. Wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, mag de consument de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst en een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.

2. De maximale duur van een contract voor bepaalde tijd is twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgende instemming van de consument de overeenkomst op afstand wordt verlengd, wordt de overeenkomst voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en bedraagt de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst ten hoogste een maand.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van productbestellingen, alsmede bij de beoordeling van verzoeken tot verlening van diensten, zal de ondernemer deze taken met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren.

2. De handelaar erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of rechtsgevolgen ervan niet ontkennen om de enige reden dat de communicatie elektronisch gebeurt.

3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en staat het de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, in welk geval eventuele kosten van terugzending voor rekening van de ondernemer zijn.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

5. Het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres geldt als plaats van levering.

6. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 is vermeld, met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7. In geval van herroeping op grond van de vorige paragraaf zal de ondernemer het door de consument gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantieregeling kan de rechten en vorderingen die een consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand heeft ter zake van een tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van de verplichtingen jegens de consument, niet beperken of terzijde schuiven.

Artikel 15 – Overeenstemming

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de datum van sluiting van de overeenkomst bestaande wet- en/of overheidsvoorschriften. ingevoerde.

Artikel 16 – Afhandeling van klachten

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst in behandeling nemen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Aanvullende voorwaarden of afwijkingen

Aanvullende voorwaarden of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat zij door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voor zover dwingend recht niet anders bepaalt, zullen alle geschillen (inclusief geschillen uit onrechtmatige daad) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Disclaimer

By VP (KVK: 83469494), hierna te noemen “Website” of “Wij”, verleent u hierbij toegang tot www.by-vp.com (“de Website”) en nodigt u uit om de aangeboden goederen te kopen.

By VP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

 

By VP spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. We garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid of actualiteit van de informatie die op de Site en de mobiele app wordt verstrekt.

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving van By VP

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website wordt een voorbehoud gemaakt voor kennelijke programmeer- en typefouten. Op grond van dergelijke fouten kunt u geen overeenkomst claimen met By VP. Voor hyperlinks op de Website naar websites of diensten van derden kan By VP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Copyrights

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij By VP

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van By VP behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Anderen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.